Advanced technology machine solutionsWszystkie informacje, w tym parametry maszyn i urządzeń, ceny, zdjęcia maszyn i urządzeń, zawarte na stronie www.atmsolutions.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. W związku z tym wszelkie informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają charakteru prawnie wiążącego i nie stanowią oferty handlowej, w szczególności w rozumieniu art. 66§1 kodeksu cywilnego. 
ATMSolutions Sp.z o.o. Sp.k. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na stronie w dowolnym momencie i czasie, we wszelkim zakresie i bez jakiegokolwiek uprzedzenia.
Zawarte na stronie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. Wszelkie oferty formułowane przez ATMSolutions Sp.z o.o. Sp.k.  wymagają formy pisemnej adresowanej bezpośrednio do Kupującego poprzez umieszczenie jego danych w lewym górnym rogu oferty. Szczegółowy opis produktów i ich parametrów technicznych następuje wyłącznie w umowie jego zbycia. Informacje odnoszące się do gwarancji produktów nie stanowią udzielenia Kupującemu oraz/lub Korzystającemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 577 kodeksu cywilnego. Warunki gwarancji określa producent w dokumencie gwarancyjnym.

Odwiedzając i użytkując stronę internetową www.atmsolutions.pl oraz przesyłając zapytanie do firmy ATMSolutions Sp.z o.o. Sp.k. wyrażają Państwo zgodę w pełnym zakresie na następujące zastrzeżenia i zasady. Jednocześnie informujemy, że pomimo dołożenia starań, by informacje publikowane na stronie były prawdziwe oraz dokładne ATMSolutions Sp.z o.o. Sp.k. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub prawdziwość jakichkolwiek informacji zawartych na stronie www.atmsolutions.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ATMSolutions

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy działający pod adresem www.atmsolutions.pl, zwany w dalszej części – Sklepem Internetowym umożliwia użytkownikom zapoznanie się z towarami i usługami oraz zawieranie umów sprzedaży dotyczących towarów i usług, które przedstawiane są w Sklepie Internetowym.
2. Sklep Internetowy, dostępny w domenie atmsolutions.pl,  prowadzony przez ATMSolutions Sp.z o.o. Sp.k. z siedzibą w Izabelinie-Dziekanówku, przy ul. Modlińskiej 10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000521707 oraz NIP:7010437587, zwanego w dalszej części Regulaminu – ATMSolutions.
3. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, zasady zamawiania towarów i usług oraz zasady sprzedaży przez ATMSolutions za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
4. Użytkownikiem – w rozumieniu Regulaminu, jest korzystająca z niniejszego serwisu internetowego osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
5. Konsumentem jest Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. ATMSolutions wskazuje następujące wymogi techniczne umożliwiające należyte korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego:           
- wymogi dotyczące urządzenia: komputer/tablet/smartfon z dostępem do Internetu z wyświetlaczem powyżej 4 cali;
- wymogi dotyczące oprogramowania: co najmniej Windows 95, przeglądarka internetowa Internet Explorer powyżej 8.0, przeglądarka Chrome powyżej 10, Mozilla Firefox powyżej 10, Opera powyżej 15;
- posiadanie funkcjonującego konta poczty elektronicznej /e-mail/.
7. Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu Internetowego ma obowiązek:
- zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegania jego treści; 
- stosowania się do zakazu dostarczania treści bezprawnych bądź naruszających dobre obyczaje;
- stosowania się do zakazu podejmowania czynności, które mogą oddziaływać na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego.
8. ATMSolutions wskazuje, że informacje dotyczące towarów i usług przedstawianych w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny, a stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego.
9. ATMSolutions  zastrzega, iż funkcjonalności Sklepu Internetowego mogą być czasowo niedostępne dla Użytkowników z uwagi na okresowe konserwacje serwisu internetowego lub w razie zaistnienia awarii związanych z siecią bądź urządzeniami teleinformatycznymi.
10. ATMSolutions nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia problemów technicznych w urządzeniu końcowym, z którego korzysta Użytkownik, jak również w razie awarii systemu teleinformatycznego, za pomocą którego Użytkownik łączy się ze Sklepem Internetowym. ATMSolutions nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy przesyłane przez ATMSolutions pocztą elektroniczną do Użytkownika wiadomości e-mail będą usuwane lub blokowane przez administratora serwera pocztowego albo przez używane przez Użytkownika oprogramowanie.
11. Złożenie zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i wszystkich jego postanowień.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia na towary i usługi prezentowane w Sklepie Internetowym można składać:
- za pomocą funkcjonalności Sklepu Internetowego – zamówienia w ten sposób można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę; 
- poprzez przesłanie zamówienia do ATMSolutions pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@atmsolutions.pl lub inny adres w domenie atmsolutions.pl. - zamówienia w ten sposób można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę; 
- telefonicznie pod numerem +48 22 299 07 02 – zamówienia w ten sposób można składać w dniach: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00
2. Zamówienia, przy pomocy funkcjonalności Sklepu Internetowego, składa się w następujący sposób:
- dokonanie wyboru towaru lub usługi przedstawionej w Sklepie Internetowym; 
- zaznaczenie opcji "Zamawiam"
- uzupełnienie formularza i wskazanie określonych w tym formularzu danych niezbędnych do realizacji zamówienia;
- zaznaczenie opcji "Wyślij".
3. W przypadku składania zamówień za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) wymagane jest przesłanie do ATMSolutions wiadomości e-mail na adres wymieniony wyżej w podpunkcie 1, w której należy określić: rodzaj zamawianego towaru lub usługi spośród prezentowanych w Sklepie Internetowym; wskazać liczbę sztuk oraz podać następujące dane Użytkownika: [imię i nazwisko / nazwę, adres, numer telefonu, adres e-mail, NIP].
4. W przypadku składania zamówień telefonicznie wymagane jest przekazanie danych  określonych wyżej w podpunkcie 3 konsultantowi ATMS w czasie telefonicznego składania zamówienia.
5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta, gdy Użytkownik i ATMSolutions uzgodnią istotne warunki umowy. Do zawarcia tej umowy niezbędne jest złożenie przez Użytkownika zamówienia oraz przyjęcie tego zamówienia przez ATMSolutions. Przyjęcie zamówienia następuje poprzez przesłanie przez ATMSolutions do Użytkownika wiadomości e-mail zawierającej informację o potwierdzeniu danego zamówienia (przesłanie Faktury proforma, Faktury zaliczkowej lub Faktury końcowej).  
6. W przypadku, w którym realizacja zamówienia przez ATMSolutions okaże się niemożliwa, ATMSolutions poinformuje o tym Użytkownika przesyłając zawiadomienie pocztą elektroniczną w terminie 14  dni od chwili złożenia przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży.
7. W przypadku, w którym realizacja zamówienia przez ATMSolutions okaże się niemożliwa w części, ATMSolutions poinformuje o tym Użytkownika w sposób określony powyżej w podpunkcie 6 proponując Użytkownikowi do jego wyboru: możliwość częściowej realizacji zamówienia albo anulowane złożonego zamówienia w całości.
8. Użytkownik może wybrać jedną z wyżej wskazanych możliwości przesyłając do ATMSolutions w terminie 7 dni e-mail zawierający informację o dokonanym wyborze. Niedokonanie wyboru przez Użytkownika w określonym wyżej terminie jest równoznaczne z anulowaniem zamówienia w całości.
9. ATMSolutions zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Użytkownika, przy pomocy danych kontaktowych przekazanych przy składaniu zamówienia, w celu dokonania potwierdzenia złożonego zamówienia. Nadto ATMSolutions zastrzega, iż zamówienie może zostać anulowane w przypadku podania przez Użytkownika niepełnych danych niezbędnych do jego wykonania.

III. CENY TOWARÓW I USŁUG

1. Ceny towarów i usług prezentowanych w Sklepie Internetowym określone są w złotych polskich. ATMSolutions wskazuje cenę netto, tj. nie zawierającą podatku od towarów i usług (VAT). Ceny wskazywane przy danym towarze lub usłudze nie zawierają również kosztów dostawy, instalacji i szkoleń.
2. Ceną sprzedaży towaru Użytkownikowi jest cena obowiązująca w chwili składania przez Użytkownika zamówienia pod warunkiem jej potwierdzenia przez ATMSolutions w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia, kierowanej zgodnie z postanowieniem punktu II podpunkt 5 zdanie drugie, albo – w przypadku zamówień telefonicznych, po potwierdzeniu ceny przez konsultanta ATMSolutions.
3. Na życzenie Użytkownika zgłoszone przy składaniu zamówienia, ATMSolutions wystawi fakturę VAT, która doręczona zostanie wraz z dostawą przedmiotu zamówienia lub drogą elektroniczną, jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę.

IV. PŁATNOŚCI, DOSTAWA

1. Płatności za zamówione towary lub usługi w Sklepie Internetowym można dokonywać w następujący sposób:
- płatność za pobraniem – kurierowi dostarczającemu przedmiot zamówienia; 
- przelewem na rachunek bankowy ATMSolutions wskazany w e-mailu od ATMSolutions do Użytkownika zawierającym potwierdzenie przyjęcia zamówienia; 
- płatność za pomocą platformy PayU na dane wskazane przez ATMSolutions; 
- płatność za pomocą platformy PayPal na dane wskazane przez ATMSolutions; 
- gotówką – w przypadku odbioru zamówienia przez Użytkownika bezpośrednio w siedzibie ATMSolutions.
2. W przypadku niedokonania przez Użytkownika zapłaty z tytułu zamówienia w terminie 7 dni od dnia przesłania Użytkownikowi przez ATMSolutions potwierdzenia przyjęcia zamówienia, o którym mowa w punkcie II podpunkt 5 zdanie drugie, zamówienie takie uznaje się za anulowane i ATMSolutions nie będzie związany takim zamówieniem.
3. Realizacja zamówienia w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy rozpoczyna się po dokonaniu zapłaty za zamówienie. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego ATMSolutions.
4. Dostawy towarów i usług dostępnych w Sklepie Internetowym, zamówionych przez Użytkownika, wykonywane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. W przypadku, gdy płatność dokonywana jest na rachunek bankowy ATMSolutions, termin na przygotowanie zamówienia do wysyłki wynosi 7 dni od dnia zapłaty pod warunkiem, że towar znajduje się na magazynie. W przypadku braku towaru w magazynie, konieczności sprowadzenia go lub konieczności dokonania kompletacji sprzętu ATMSolutions poinformuje Użytkownika o przewidywanym czasie realizacji zamówienia. W przypadku płatności dokonywanych za pobraniem kurierowi lub gotówką w razie odbioru osobistego od ATMSolutions termin ten wynosi 5 dni od chwili potwierdzenia przez ATMSolutions przyjęcia zamówienia w trybie wskazanym w punkcie II podpunkt 5 zdanie drugie.
6. Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane są przez:
- firmę kurierską; 
- Pocztę Polską; 
- transport własny ATMSolutions
a ponadto możliwy jest odbiór osobisty pod adresem ATMSolutions – ul. Kolejowa 311, 05-092 Łomianki.
7. Czas dostawy przedmiotu zamówienia do Użytkownika wynosi do 5 dni roboczych od chwili przygotowania zamówienia do wysyłki.
8. Koszt dostawy przedmiotu zamówienia jest ustalany z Użytkownikiem indywidualnie dla każdego zamówienia i zależy od wagi, gabarytów oraz miejsca dostarczenia przedmiotu zamówienia.
9. ATMSolutions nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania zamówienia i dostawy przedmiotu zamówienia do Użytkownika lub za opóźnienie w dostawie, jeśli jest to skutkiem podania przez Użytkownika błędnego lub niepełnego adresu wskazanego jako adres dostawy zamówienia.
10. W chwili odbioru przesyłki dostarczanej przez firmę kurierską należy zbadać stan tej przesyłki. W razie stwierdzenia uszkodzenia, ubytków lub niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem należy opisać ww. zdarzenie w protokole oraz poinformować niezwłocznie o zaistniałej sytuacji ATMSolutions. Uwaga! Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń co do jej stanu (opakowania jak i zawartości) powoduje całkowite wygaśnięcie roszczeń reklamującego z tytułu ewentualnego uszkodzenia przesyłki zgodnie z art. 76 Prawa Przewozowego.
11. Dostawa przedmiotu odbywa się w dni robocze w godzinach pracy biura ATMSolutions.

V. ODSTĄPIENIE KONSUMENTA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Konsument, w rozumieniu określonym w punkcie I podpunkt 5 ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku gdy umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, dla pozostałych umów od dnia ich zawarcia.
3. Konsument, aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować  ATMSolutions o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres: ATMSolutions, ul. Kolejowa 311, 05-092 Łomianki lub na adres e-mail: zamowienia@atmsolutions.pl. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konsument otrzymuje zwrot otrzymanych od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ATMSolutions), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym ATMSolutins został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przez ATMSolutions przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument wyraził zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
5. ATMSolutions może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do siedziby lub pracownikowi ATMSolutions dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar do ATMSolutions lub przekazać go osobie upoważnionej przez ATMSolutions do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że ATMSolutions zaproponuje, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
7. Towar powinien być zwrócony na adres: ATMSolutions, ul. Kolejowa 311, 05-092 Łomianki.
8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
- zawartej w drodze aukcji publicznej;
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
10. Kupujący będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
- Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy jak również Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą;
- Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów);
- Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym: http://www.uokik.gov.pl.

VI. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

1. ATMSolutions odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w chwili jego wydania, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
2. Konsument ma prawo wnieść do ATMSolutions reklamację w terminie 2 lat od momentu wydania mu przedmiotu zamówienia. Warunkiem skorzystania z prawa do wniesienia reklamacji jest skierowanie przez Konsumenta do ATMSolutions zawiadomienia o niezgodności przedmiotu zamówienia z umową przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności. Konsument, który składa reklamację powinien przesłać do ATMSolutions razem z reklamacją towar objęty reklamacją na adres: ATMSolutions ul. Kolejowa 311, 05-092 Łomianki.
3. ATMSolutions rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji z reklamowanym towarem.
4. Jeżeli przedmiot zamówienia jest niezgodny z umową Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu odpowiadającego umowie poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Jednakże, jeśli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, ATMSolutions dokona zwrotu Konsumentowi uiszczonej przez niego ceny za objęty reklamacją towar.
5. Wniesienie reklamacji może nastąpić za pomocą formularza, którego wzór zamieszczony jest w Sklepie Internetowym.
6. ATMSolutions informuje, że postanowienia Regulaminu nie ograniczają uprawnień Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
7. Użytkownikowi, który nie jest Konsumentem przysługują – w razie stwierdzenia wad przedmiotu zamówienia, uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny.

VII. GWARANCJA

1. ATMSolutions informuje, że wszystkie towary prezentowane w Sklepie Internetowym są objęte gwarancją producenta lub dystrybutora na zasadach opisanych w odrębnym dokumencie gwarancyjnym. (KARTA GWARANCYJNA)  
2. Strony postanawiają wyłączyć odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za przedmiot umowy. Wyłączona zostaje również  możliwość zwrotu towaru. Wyłączenie rękojmi nie powoduje całkowitego wyłączenia odpowiedzialności, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.), jeśli kupujący poniósł szkodę w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.
3. Wyłączenie rękojmi oraz wyłączenie możliwości zwrotu towaru o których mowa w punkcie VII podpunkt 2  nie dotyczy sprzedaży na rzecz konsumentów.
4. Przedsiębiorca składając ofertę dokonuje wyboru towaru na własne ryzyko, kierując się wyłącznie opisem towaru zawartym na stronie internetowej oraz w siedzibie ATMSolutions.
5. W przypadku korzystania przez Użytkownika z uprawnień gwarancyjnych zgłoszeń, bądź zawiadomień należy dokonywać na adres: ATMSolutions Sp.z o.o. Sp.k., ul. Kolejowa 311, 05-092 Łomianki.
6. ATMSolutions informuje, że uprawnienia gwarancyjne są niezależne od uprawnień przysługujących z tytułu stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZACE FUNKCJONOWANIA SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Użytkownik jest uprawniony do składania do ATMSolutions reklamacji dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego. Reklamacje w powyższej kwestii można przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@atmsolutions.pl w terminie dwóch tygodni od wystąpienia zdarzenia, którego dotyczy dana reklamacja.
2. W reklamacji należy wskazać dane Użytkownika umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, a w szczególności imię, nazwisko / nazwę oraz adres kontaktowy oraz opisać przedmiot reklamacji.
3. ATMSolutions rozpatruje reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego w terminie do 14 dni oraz udziela Użytkownikowi w tym terminie odpowiedzi na reklamację.

IX. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane w trakcie składania zamówienia w Sklepie Internetowym umieszczane są przez ATMSolutions w jego bazie danych osobowych. Administratorem bazy danych osobowych jest ATMSolutions Sp.z o.o. Sp.k. z siedzibą w Łomiankach, przy ul. Kolejowej, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000521707.
2. Użytkownik przekazując dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia wyraża zgodę na ich umieszczenie w ww. bazie danych osobowych ATMSolutions. Dane te mogą być przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak udzielenia przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie powoduje niemożność zrealizowania zamówienia w Sklepie Internetowym.
4. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz może żądać ich usunięcia z bazy ATMSolutions.
5. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych ATMSolutions. Użytkownik ma nadto możliwość otrzymywania informacji handlowych od ATMSolutions pocztą elektroniczną, jeśli wyrazi odrębną zgodę w tym zakresie. Użytkownikowi, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przysługuje w każdym czasie prawo do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych od ATMSolutions. W tym celu niezbędne jest przesłanie do ATMSolutions wiadomości e-mail z wnioskiem o zaprzestanie przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży zawierana jest przez ATMSolutions i Użytkownika w języku polskim oraz podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym wymaga zaakceptowania postanowień Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 25.12.2014 roku. 
4. ATMSolutions ma możliwość zmiany treści Regulaminu. Zmiany takie obowiązują począwszy od dnia określonego przez ATMSolutions, jednakże nie wcześniej niż 14 dni od dnia zamieszczenia nowego lub zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego lub zmienionego Regulaminu zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili składania przez Użytkownika zamówienia produktu lub usługi prezentowanej w Sklepie Internetowym.
5. Regulamin obowiązujący do dnia 24.12.2014 znajduje się tutaj.