Advanced Technology Machine Solutions

ROZEZNANIE CENOWE: Zakup regałów magazynowych

W związku z rozeznaniem cenowym, zapraszamy do składania ofert na Regały magazynowo-paletowe z dostawą i instalacją w Stawiskach o minimalnych parametrach:

- Zestaw minimum 7 sztuk regałów magazynowych

- Zestaw obliczony i skonstruowany zgodnie z normami: PN EN 15620 (Stalowe statyczne systemy składowania. Regały paletowe o zmiennej konfiguracji. Tolerancje, odkształcenia i luzy manipulacyjne); PN EN 15635 (Systemy magazynowe stałe stalowe - Zastosowanie i konserwacja wyposażenia magazynowego) oraz PN EN 15629 (Stalowe statyczne systemy składowania. Specyfikacja urządzeń do składowania.)

- Typ składowanych palet: EURO 1200X800 mm
- Maksymalna masa palety 800kg
- Długość półki w świetle 2700mm
- Głębokość ramy nośnej: 1100mm
- Max. równomiernie rozłożone obciążenie pary trawersów: 3000kg
- Maksymalne ugięcie trawersu: L/200
- Wysokość ramy 7500/7500 mm
- Pojemność oferowanych regałów rzędowych: 7x90mp = 630 miejsc paletowych
- Regały w ułożeniu 4-rzędowym:
- Zapewnienie odpowiedniej kolorystyki regalów (niebieski i żółty) dla celów bezpieczeństwa
- Komplet odbojnic okalających (minimum 15 odbojnic)
- Komplet elementów dodatkowych niezbędnych do montażu i spełnienia wszelkich norm bezpieczeństwa, w tym śruby, kotwy, blachy poziomujące, tablice znamionowe
- Dokumentacja techniczna w postaci protokołu odbioru, instrukcji obsługi, karty gwarancyjnej
- Transport (Smolniki, Stawiski)
- Montaż na terenie hali w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (w tym kotwienie) wraz z dokumentacją powykonawczą
- Towar fabrycznie nowy lub używany (w przypadku towaru używanego do załączonej oferty Wykonawca ma obowiązek załączyć:
+ oświadczenie zbywającego, że w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu środek trwały nie był współfinansowany ze środków wspólnotowych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis
+ oświadczenie zbywającego, iż cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa niż cena podobnego, nowego środka trwałego
+ oświadczenie zbywającego określające od kogo nabył środek trwały oraz wskazujące miejsce i datę jego nabycia
- Termin realizacji: do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji regałów magazynowych wykonał samodzielnie czynności pomiarowe i wizję lokalną w celu zaplanowania posadowienia przedmiotu zamówienia i jego poprawnego montażu.

 

Oferty prosimy składać do dnia 01.10.2021 na adres: dzialzakupow@atmsolutions.pl