Advanced technology machine solutionsREGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ATMSolutions

I.         POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.            Serwis internetowy działający pod adresem www.atmsolutions.pl, zwany w dalszej części – Sklepem Internetowym umożliwia użytkownikom zapoznanie się z towarami i usługami oraz zawieranie umów sprzedaży dotyczących towarów i usług, które przedstawiane są w Sklepie Internetowym.

2.            Sklep Internetowy, dostępny w domenie atmsolutions.pl,  prowadzony przez ATMSolutions Sp.z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 101/52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000521707 oraz NIP:7010437587, zwanego w dalszej części Regulaminu – ATMS.

3.            Regulamin niniejszy określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, zasady zamawiania towarów i usług oraz zasady sprzedaży przez ATMS za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

4.            Użytkownikiem – w rozumieniu Regulaminu, jest korzystająca z niniejszego serwisu internetowego osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

5.            Konsumentem jest Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

6.            ATMS wskazuje następujące wymogi techniczne umożliwiające należyte korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego:

- wymogi dotyczące urządzenia – komputer/tablet/smartfon z dostępem do Internetu z wyświetlaczem powyżej 4 cali.

-wymogi dotyczące oprogramowania – co najmniej Windows 95, przeglądarka internetowa Internet Explorer powyżej 8.0, przeglądarka Chrome powyżej 10, Mozilla Firefox powyżej 10, Opera powyżej 15.

-posiadanie funkcjonującego konta poczty elektronicznej /e-mail/

7.            Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu Internetowego ma obowiązek:

- zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegania jego treści

- stosowania się do zakazu dostarczania treści bezprawnych bądź naruszających dobre obyczaje

- stosowania się do zakazu podejmowania czynności, które mogą oddziaływać na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego

8.            ATMS wskazuje, że informacje dotyczące towarów i usług przedstawianych w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny, a stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego.

9.            ATMS  zastrzega, iż funkcjonalności Sklepu Internetowego mogą być czasowo niedostępne dla Użytkowników z uwagi na okresowe konserwacje serwisu internetowego lub w razie zaistnienia awarii związanych z siecią bądź urządzeniami teleinformatycznymi.

10.          ATMS nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wystąpienia problemów technicznych w urządzeniu końcowym, z którego korzysta Użytkownik, jak również w razie awarii systemu teleinformatycznego, za pomocą którego Użytkownik łączy się ze Sklepem Internetowym. ATMS nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy przesyłane przez ATMS pocztą elektroniczną do Użytkownika wiadomości e-mail będą usuwane lub blokowane przez administratora serwera pocztowego albo przez używane przez Użytkownika oprogramowanie.

11.           Złożenie zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i wszystkich jego postanowień. 

II.        SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia na towary i usługi prezentowane w Sklepie Internetowym można składać:

- za pomocą funkcjonalności Sklepu Internetowego – zamówienia w ten sposób można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

- poprzez przesłanie zamówienia do ATMS pocztą elektroniczną /na adres e-mail: zamowienia@atmsolutions.pl/ – zamówienia w ten sposób można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę

- telefonicznie pod numerem +48 22 299 07 02 – zamówienia w ten sposób można składać w dniach: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00

2. Zamówienia, przy pomocy funkcjonalności Sklepu Internetowego, składa się w następujący sposób:

- dokonanie wyboru towaru lub usługi przedstawionej w Sklepie Internetowym

- zaznaczenie opcji Zamawiam

- uzupełnienie formularza i wskazanie określonych w tym formularzu danych niezbędnych do realizacji zamówienia

- zaznaczenie opcji Wyślij

3. W przypadku składania zamówień za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) wymagane jest przesłanie do ATMS wiadomości e-mail na adres wymieniony wyżej w podpunkcie 1, w której należy określić: rodzaj zamawianego towaru lub usługi spośród prezentowanych w Sklepie Internetowym; wskazać liczbę sztuk oraz podać następujące dane Użytkownika: [imię i nazwisko / nazwę, adres, numer telefonu, adres e-mail, NIP].

4. W przypadku składania zamówień telefonicznie wymagane jest przekazanie danych  określonych wyżej w podpunkcie 3 konsultantowi ATMS w czasie telefonicznego składania zamówienia.

5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta, gdy Użytkownik i ATMS uzgodnią istotne warunki umowy. Do zawarcia tej umowy niezbędne jest złożenie przez Użytkownika zamówienia oraz przyjęcie tego zamówienia przez ATMS. Przyjęcie zamówienia następuje poprzez przesłanie przez ATMS do Użytkownika wiadomości e-mail zawierającej informację o potwierdzeniu danego zamówienia.  

6. W przypadku, w którym realizacja zamówienia przez ATMS okaże się niemożliwa, ATMS poinformuje o tym Użytkownika przesyłając zawiadomienie pocztą elektroniczną w terminie 14  dni od chwili złożenia przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży.

7. W przypadku, w którym realizacja zamówienia przez ATMS okaże się niemożliwa w części, ATMS poinformuje o tym Użytkownika w sposób określony powyżej w podpunkcie 6 proponując Użytkownikowi do jego wyboru: możliwość częściowej realizacji zamówienia albo anulowane złożonego zamówienia w całości.

8. Użytkownik może wybrać jedną z wyżej wskazanych możliwości przesyłając do ATMS w terminie 7 dni e-mail zawierający informację o dokonanym wyborze. Niedokonanie wyboru przez Użytkownika w określonym wyżej terminie jest równoznaczne z anulowaniem zamówienia w całości.

9. ATMS zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Użytkownika, przy pomocy danych kontaktowych przekazanych przy składaniu zamówienia, w celu dokonania potwierdzenia złożonego zamówienia. Nadto ATMS zastrzega, iż zamówienie może zostać anulowane w przypadku podania przez Użytkownika niepełnych danych niezbędnych do jego wykonania.

III.       CENY TOWARÓW I USŁUG

1. Ceny towarów i usług prezentowanych w Sklepie Internetowym określone są w złotych polskich. ATMS wskazuje cenę brutto, tj. zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) oraz podaje obok ceny brutto, także cenę netto towarów i usług. Ceny wskazywane przy danym towarze lub usłudze nie zawierają kosztów dostawy.

2. Ceną sprzedaży towaru Użytkownikowi jest cena obowiązująca w chwili składania przez Użytkownika zamówienia pod warunkiem jej potwierdzenia przez ATMS w wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia, kierowanej zgodnie z postanowieniem punktu II podpunkt 5 zdanie drugie, albo – w przypadku zamówień telefonicznych, po potwierdzeniu ceny przez konsultanta ATMS.

3. Na życzenie Użytkownika zgłoszone przy składaniu zamówienia, ATMS wystawi fakturę VAT, która doręczona zostanie wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.

IV.       PŁATNOŚCI, DOSTAWA

1. Płatności za zamówione towary lub usługi w Sklepie Internetowym można dokonywać w następujący sposób:

- płatność za pobraniem – kurierowi dostarczającemu przedmiot zamówienia

- przelewem na rachunek bankowy ATMS wskazany w e-mailu od ATMS do Użytkownika zawierającym potwierdzenie przyjęcia zamówienia

- płatność za pomocą platformy PayU na dane wskazane przez ATMS

- płatność za pomocą platformy PayPal na dane wskazane przez ATMS

- gotówką – w przypadku odbioru zamówienia przez Użytkownika bezpośrednio w siedzibie ATMS

2. W przypadku niedokonania przez Użytkownika zapłaty z tytułu zamówienia w terminie 7 dni od dnia przesłania Użytkownikowi przez ATMS potwierdzenia przyjęcia zamówienia, o którym mowa w punkcie II podpunkt 5 zdanie drugie, zamówienie takie uznaje się za anulowane i ATMS nie będzie związany takim zamówieniem.

3. Realizacja zamówienia w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy rozpoczyna się po dokonaniu zapłaty za zamówienie. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego ATMS.

4. Dostawy towarów i usług dostępnych w Sklepie Internetowym, zamówionych przez Użytkownika, wykonywane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. W przypadku, gdy płatność dokonywana jest na rachunek bankowy ATMS, termin na przygotowanie zamówienia do wysyłki wynosi 7 dni od dnia zapłaty pod warunkiem, że towar znajduje się na magazynie. W przypadku braku towaru w magazynie, konieczności sprowadzenia go lub konieczności dokonania kompletacji sprzętu Sprzedający poinformuje Użytkownika o przewidywanym czasie realizacji zamówienia. W przypadku płatności dokonywanych za pobraniem kurierowi lub gotówką w razie odbioru osobistego od ATMS termin ten wynosi 5 dni od chwili potwierdzenia przez ATMS przyjęcia zamówienia w trybie wskazanym w punkcie II podpunkt 5 zdanie drugie.

6. Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane są przez:

-              firmę kurierską

-              Pocztę Polską

-              transport własny ATMS

a ponadto możliwy jest odbiór osobisty pod adresem ATMS – ul. Modlińska 10,

05-092 Izabelin-Dziekanówek

7. Czas dostawy przedmiotu zamówienia do Użytkownika wynosi do 5 dni roboczych od chwili przygotowania zamówienia do wysyłki.

8. Koszt dostawy przedmiotu zamówienia jest ustalany z Użytkownikiem indywidualnie dla każdego zamówienia i zależy od wagi, gabarytów oraz miejsca dostarczenia przedmiotu zamówienia.

9. ATMS nie ponosi odpowiedzialności za niemożność zrealizowania zamówienia i dostawy przedmiotu zamówienia do Użytkownika lub za opóźnienie w dostawie, jeśli jest to skutkiem podania przez Użytkownika błędnego lub niepełnego adresu wskazanego jako adres dostawy zamówienia.

10. W chwili odbioru przesyłki dostarczanej przez firmę kurierską należy zbadać stan tej przesyłki. W razie stwierdzenia uszkodzenia, ubytków lub niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem należy opisać ww. zdarzenie w protokole oraz poinformować niezwłocznie o zaistniałej sytuacji ATMS.

V.        ODSTĄPIENIE KONSUMENTA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Konsumentowi, w rozumieniu określonym w punkcie I podpunkt 5 przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny. Konsument może wykonać uprawnienie do odstąpienia w terminie 10 dni od dnia wydania przedmiotu zamówienia, poprzez przesłanie do ATMS pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przed upływem wskazanego powyżej terminu na adres: ATMSolutions ul. Modlińska 10, 05-092 Izabelin-Dziekanówek. Użytkownik może skorzystać z formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

2. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w poprzednim podpunkcie, nie znajduje zastosowania w sytuacjach przewidzianych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. Zgodnie z ww. przepisem, jeśli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w następujących wypadkach:

- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

- w razie świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 wymienionej powyżej ustawy

- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania

- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym

- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

- dostarczania prasy

- usług w zakresie gier hazardowych

3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest na swój koszt do zwrotu przedmiotu zamówienia i niezwłocznego przesłania go na adres: ATMSolutions ul. Modlińska 10, 05-092 Izabelin-Dziekanówek, w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

4. Wykonanie przez Konsumenta prawa odstąpienia skutkuje uznaniem umowy za niezawartą, a Konsument, który odstąpił od umowy jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. ATMS, w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na wskazanych wyżej zasadach, dokonuje zwrotu na rzecz Konsumenta kwot wpłaconych za przedmiot zamówienia, a także kosztów przesyłki przedmiotu zamówienia do Konsumenta. Zwrot ww. kwot następuje niezwłocznie – nie później aniżeli w terminie 14 dni.

VI.       NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

1. ATMS odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w chwili jego wydania, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

2. Konsument ma prawo wnieść do ATMS reklamację w terminie 2 lat od momentu wydania mu przedmiotu zamówienia. Warunkiem skorzystania z prawa do wniesienia reklamacji jest skierowanie przez Konsumenta do ATMS zawiadomienia o niezgodności przedmiotu zamówienia z umową przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności. Konsument, który składa reklamację powinien przesłać do ATMS razem z reklamacją towar objęty reklamacją na adres: ATMSolutions ul. Modlińska 10, 05-092 Izabelin-Dziekanówek.

3. ATMS rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamacji z reklamowanym towarem.

4. Jeżeli przedmiot zamówienia jest niezgodny z umową Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu odpowiadającego umowie poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Jednakże, jeśli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, ATMS dokona zwrotu Konsumentowi uiszczonej przez niego ceny za objęty reklamacją towar.

5. Wniesienie reklamacji może nastąpić za pomocą formularza, którego wzór zamieszczony jest w Sklepie Internetowym.

6. ATMS informuje, że postanowienia Regulaminu nie ograniczają uprawnień Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

7. Użytkownikowi, który nie jest Konsumentem przysługują – w razie stwierdzenia wad przedmiotu zamówienia, uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny.

VII.      GWARANCJA

1. ATMS informuje, że wszystkie towary prezentowane w Sklepie Internetowym są objęte gwarancją producenta lub dystrybutora na zasadach opisanych w odrębnym dokumencie gwarancyjnym (wzór).

2. Strony postanawiają wyłączyć odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za przedmiot umowy. Wyłączona zostaje również  możliwość zwrotu towaru. Wyłączenie rękojmi nie powoduje całkowitego wyłączenia odpowiedzialności, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych (art. 471 k.c.), jeśli kupujący poniósł szkodę w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

3. Wyłączenie rękojmi oraz wyłączenie możliwości zwrotu towaru o których mowa w punkcie VII podpunkt 2 nie dotyczy sprzedaży na rzecz konsumentów. 

4. Przedsiębiorca składając ofertę dokonuje wyboru towaru na własne ryzyko, kierując się wyłącznie opisem towaru zawartym na stronie internetowej oraz w siedzibie ATMS.

5. W przypadku korzystania przez Użytkownika z uprawnień gwarancyjnych zgłoszeń, bądź zawiadomień należy dokonywać na adres: ATMSolutions ul. Modlińska 10, 05-092 Izabelin-Dziekanówek.

6. ATMS informuje, że uprawnienia gwarancyjne są niezależne od uprawnień przysługujących z tytułu stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

VIII.    REKLAMACJE DOTYCZACE FUNKCJONOWANIA SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Użytkownik jest uprawniony do składania do ATMS reklamacji dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego. Reklamacje w powyższej kwestii można przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@atmsolutions.pl w terminie dwóch tygodni od wystąpienia zdarzenia, którego dotyczy dana reklamacja.

2. W reklamacji należy wskazać dane Użytkownika umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, a w szczególności imię, nazwisko / nazwę oraz adres kontaktowy oraz opisać przedmiot reklamacji.

3. ATMS rozpatruje reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego w terminie do 14 dni oraz udziela Użytkownikowi w tym terminie odpowiedzi na reklamację.

IX.       DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane w trakcie składania zamówienia w Sklepie Internetowym umieszczane są przez ATMS w jego bazie danych osobowych. Administratorem bazy danych osobowych jest ATMSolutions Sp.z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 101/52, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000521707.

2. Użytkownik przekazując dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia wyraża zgodę na ich umieszczenie w ww. bazie danych osobowych ATMS. Dane te mogą być przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak udzielenia przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie powoduje niemożność zrealizowania zamówienia w Sklepie Internetowym.

4. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz może żądać ich usunięcia z bazy ATMS.

5. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych ATMS. Użytkownik ma nadto możliwość otrzymywania informacji handlowych od ATMS pocztą elektroniczną, jeśli wyrazi odrębną zgodę w tym zakresie. Użytkownikowi, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przysługuje w każdym czasie prawo do rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych od ATMS. W tym celu niezbędne jest przesłanie do ATMS wiadomości e-mail z wnioskiem o zaprzestanie przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych.

X.         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży zawierana jest przez ATMS i Użytkownika w języku polskim oraz podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym wymaga zaakceptowania postanowień Regulaminu.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od dnia 1.10.2014 roku.

4. ATMS ma możliwość zmiany treści Regulaminu. Zmiany takie obowiązują począwszy od dnia określonego przez ATMS, jednakże nie wcześniej niż [14] dni od dnia zamieszczenia nowego lub zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego lub zmienionego Regulaminu zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili składania przez Użytkownika zamówienia produktu lub usługi prezentowanej w Sklepie Internetowym.